Монтаж на телефонни централи

Монтаж на телефонна цантрала

Монтаж на телефонна централа

Дейностите от доставката до привеждане в работен режим, отговарящ на изискванията на клиента и съобразен с нацоналните стандарти и норми за безопастност се нарича монтаж на телефонна централа.

  • избор на място за монтаж
  Изборът на място е важен етап от цялостния монтаж на централата. Основните критерии по които се прави са, aрхитектура и дизайн на офиса, разположение на работните места, съществуващо окабеляване и др фактори, влияещи на бъдещата работа на централата. Правилният избор на място спестява излишна дължина на вътрешните линии, намалява цената при окабеляване на работните места и осигурява лесен и дискретен достъп за обслужване в процеса на експлоатация.
  • окабеляване на работните места
  Изграждането на връзка между телефонната централа и работното място става чрез вътрешни линии, изградени с 2 или 4 проводен кабел, в зависимост от устройството, което ще се ползва. В зависимост от спецификата на обекта кабелите за вътрешните и външни линии могат да бъдат изтеглени в скрити инсталации, окачени тавани, двойни подове или положени външно в кабел-канали. На всички линии от към работните места трябва да бъдат монтирани розетки или кабелни накрайници (RJ11) за включване към крайните устройства. От към централата линиите се развиват на реглети тип Krone или на пач панели (ако има комуникационен шкаф). При по-малките централи се допуска и директно включване на вътрешните инсталации чрез кабелен накрайник (RJ11).
  • тестване на вътрешната инсталация
  Всички кабели задължително се тестват и индексират в двата края (прави се опис по направената индексация).
При наличието на готово окабеляване е възможно свързването на кабелите в розетките да не съответства на стандарта, който ползва телефонната централа. Това изисква тестване и пренареждане (ако е необходимо) на всички линии, които ще ползва централата.
  • монтаж на телефонната централа
  • фиксиране на работно място
  Двата най-разпространени метода за фиксиране са; фиксиране на стена и фиксиране в комуникационен шкаф. централата може да бъде фиксирана и по друг нестандартен начин, ако това го изисква дизайнът на помещението или желанието на клиента, стига да не е в противоречие с препоръките, дадени от производителя и нормите за пожаробезопастност.
  • включване на вътрешни и външни линии към централата
  За да се осъществи това включване, първо се изисква развивка на номерния капацитет на централата. Той се развива на реглети тип Krone или на пач панели (ако има комуникационен шкаф) посредством специализирани многочифтови кабели (Amphenol cable). По този наччин вътрешните номера могат да се променят както софтуерно, така и хардуерно, като се преместват на различни работни места.
При по-малките централи вътрешните номера са изведени на RJ11 букси и е възможно включването на вътрешните линии директно или с пач кабел, ако са развити на пач панел в комуникационен шкаф.
  • първоначално програмиране и диагностика
  На този етап се тества съвместимостта на централата с крайните устройства и външни линии. Правят се допълнителни настройки (ако са необходими) при работа с ISDN линии, Gateway системи и др.
  • монтаж на крайните устройства
  Под крайни устройства разбираме системни телефонни апарати (хибридни и цифрови), стандартни телефонни апарати (жични, безжични, cordless, DECT, IP, SIP), факс апарати, ПОС терминали, модеми и др.. Монтажът на крайните устройства става при включена централа и задължително тестване след активирането.
  • окончателно програмиране и настройка
  Това е последният етап от монтажа на централата. Програмирането се извършва според изискванията на клиента и включва достъп до външни линии (изходящ и входящ), ограничаване при набиране на международни, междуградски и др разговори, автоматично рутиране при избор на номер, включване на гласови съобщения и др възможности, с които разполага централата. След програмирането се прави окончателно демонстративно тестване на работата на централата и се коригират възникналите неточности и недоразумения.
  • изготвяне на сервизна документация
  Сервизната документация включва опис на развивката на номерния капацитет, опис на развивката на вътрешните линии и тяхната локация по работни места и опис на градските линии с информация за тяхното местонахождение в централата. За да е полезна при отстраняване на повреди и работа по инсталациите по време на експлоатацията документацията трябва да се актуализира при всяка направена промяна в номерацията или разположението на вътрешните линии.