Нови изисквания за климатичните системи

Нова категоризация за климатизатори

От 1 януари 2013 годииа се въвеждат допълнителни изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация по отношение на захранвани от електрическата мрежа климатизатори с номинална охладителна или отоплителна мощност ≤ 12 KW, ако продуктът няма функция за охлаждане.

 •  Европейският съюз си е поставил високи цели по отношение опазването на климата. Накратко те се обобщават с термина "20/20/20".
  20% по-ниски нива на употреба на първичната енергия,
  20% по-малко емисии на СО2 ,
  20% повече възобновяеми енергийни източници.
   
 •  През последните години беше осъществен много бърз технологичен напредък в повишаването на енергийната ефективност на климатизаторите. Сегашните климатизатори далеч надвишават изискванията за клас А на енергийна ефективност, въведени с Директива 2002/31/ЕО.
   
 • С настоящия регламент се въвеждат две скали на енергийна ефективност, основаващи се на основната функция на уредите и на специфични аспекти, които са от важно значение за потребителите.Тъй като климатизаторите се използват главно в уловия на частично натоварване, при тяхното изпитване следва де се премине към метод на измерване на сезонни показатели за енергийната ефективност. При метода за измерване съобразно сезона по-добре се отчитат предимствата на технологията на задвижване с инвертор и условията, при които се използват упоменатите уреди.
   
 •  Конкретни промени;
  - Етикетиране за сезонна ефективност
  - Представени са минимални стойности на ефективност
  - Представени са горни граници за шумови емисии
  Повече >>>